SIDblaster

From Forskningsavdelningen Wiki
Jump to: navigation, search
Sblogo.jpg

GIT repository[edit]

SIDBlaster-USB

Participants[edit]

 • @STG - Design

Introduction[edit]

SIDblaster/USB is a portable PC SID-synthesizer. Hook it up to your USB-port and you're good to go. It is designed to work with a MOS 6581 SID. If you need to use a 8580 or 6582, the RNM-0512S needs to be replaced by a 5V to 9V DC-DC regulator.

SIDblaster/USB är ett litet portabelt SID-ljudkort för PC som endast behöver anslutas till en USB-port for att fungera. Lösningen passar till en MOS 6581 SID. Om en 8580 eller 6582 ska användas, måste RNM-0512S bytas mot en 5V in/9V ut DC-DC regulator.

Errata[edit]

As pointed out by a visitor (i'll include your name if you wish) all of the SID chip references on this page were wrong.

I've corrected the text, but the schematic still says 6501. It should read 6581!

As pointed out by another person, there's an error in the values of the filter caps (C1 and C2): "I've assembled three SIDblasters with 6581R4, 6581R4AR & 8580R5. But there's some mistake in your specification. Capacitors 2,2nF are for 6581R4 (and maybe R2 & R3, not tested). 6581R4AR REQURES capacitors 470pF (otherwise filters are too deep), 8580R5 REQURES 22nF (otherwise you get whistling sounds instedad filtered instruments). All is tested and works great with mentioned capacitors."

Compatiblity[edit]

SIDblaster/USB is partially HardSID-compatible (under Windows) in the sense that it can be used in many programs that support the HardSID by the means of a hacked hardsid.dll. Compatiblity has been verified with SidPlay2, SidPlay2/W and GoatTracker.

SIDblaster/USB är delvis HardSID-kompatibel (under Windows) genom att installera en hackad hardsid.dll för program som stödjer HardSID med hjälp av denna fil. Kompatibilitet har bekräftats gentemot SidPlay2, SidPlay2/W och GoatTracker.

Schematic[edit]

Sidblaster.jpg

The decoupling capacitors (the grouped 100nF, 10nF and 4.7nF) should be connected near their respective circuits:

Avstörningskondensatorerna (gruppen med 100nF, 10nF och 4.7nF) bör anslutas nära sina respektive kretsar:

 • 100nF: FT232R
 • 4.7nF: FT232R
 • 10nF: PIC16F86

PCB[edit]

Compact hole-mount solution. Verified, functional!
Ultra-compact SMT solution, only ~50% larger than the SID-chip. Not verified!

Two examples of compact pcb solutions (left: hole mount right: surface mount) that can be mounted in a small case. The AUDIO port needs to be wired to a suitable connector, for example a 3.5mm audio jack. The card is intended to be mounted in a case with tracks for the PCB. The height of the card needs to be adjusted to fit different cases. On the left hand side of the PCB is a USB-B port. You'll need to open up a rectangular hole in the case for this port to slide through when the PCB is inserted.

Två exempel på kompakt mönsterkortslösning (t.v: hålmontering, t.h: ytmontering) som kan monteras i en liten apparatlåda. Porten märkt AUDIO ska då trådas till en 3.5mm teleplugg eller annan lämplig kontakt som kan chassimonteras. Kortet är tänkt att monteras i en låda med spår för införing av kretskort och kortets höjd ska justeras för att passa i dessa spår. Kortet har en USB-B kontakt till vänster som är tänkt att föras ut ur ett rektangulärt hål som ska tas upp i chassit.

Component List[edit]

RefDes Description          @ELFA     @ElectroKit   @DigiKey
FERRITE Ferrite bead [1]         N/A[2]    N/A[2]    1x P9820BK-ND
R1   Resistor 1k <=5% >=1/8W    1x 60-104-90 1x 40810310   1x CF14JT1K00CT-ND
C1,C2  PS. Cap. 2.2nF 2.54mm >=15V   N/A[2]   2x 41004056   N/A[2]   
C3,C7  Cer. Cap. 10nF 2.54mm >=10V 2x 65-181-87 2x 40512410   2x 399-4260-ND
C4,C6  Cer. Cap. 100nF 2.54mm >=10V 2x 65-183-69 2x 40512510   2x 478-4855-ND
C5   Ely. Cap. 1µF  2.54mm >=15V 1x 65-184-84   N/A[2]    1x P15155-ND 
C8   Cer. Cap. 4.7nF 2.54mm >=10V   Unchecked   Unchecked  1x 399-4186-ND
P1   USB type A          1x 42-707-40 1x 41002289   1x ED2983-ND
P2   Header 6p 2x3         1x 43-717-12 1x 41001167[3] 1x 609-3210-ND
U1   PIC16F886-I/SP        1x 73-873-52 1x 40361886   1x PIC16F886-I/SP-ND
U2   FT232RL            1x 73-206-59 1x 40359232   1x 768-1007-1-ND
U3   RNM-0512S           1x 69-073-94   N/A     1x 945-1214-ND
U4   SID connector         2x 43-783-60 1x 41003010[4] 1x 3M5469-ND
9VMOD  9V mod for newer SID[5]     Unchecked   Unchecked  1x 497-7274-ND

 1. Not critical, may be bridged. Used to remove high frequency interference.
 2. May have suitable replacement.
 3. Is a 1x40 header that should be broken into two 1x3 headers to replace the 2x3 header.
 4. Is a 1x40 header that should be broken into two 1x14 headers that will hold the SID.
 5. Not required for the original MOS6581

 1. Inte kritisk, kan överbryggas. Används för att avlägsna högfrekventa störningar.
 2. Kan finnas lämplig ersättare.
 3. Är en 1x40 list som ska brytas till två 1x3-lister som ersätter 2x3-listen.
 4. Är en 1x40 list som ska brytas till två 1x14-lister som håller SID-chippet.

Need to know[edit]

The PCB layout is missing a resistor on the ICSPHDR between the VPP and VDD pins. This resistor MAY be needed for ICSP-programming using a programmer that requires external MCLR (ICD3 for example). The resistor should be between 1k and 10k (see programmer documentation), 4k7 worked well in our case. The resistor is only needed during programming, once programmed you can bridge VPP and VDD using a jumper. If internal MCLR is used, no jumper or resistor is needed.

Several of the capacitors in electrokits online catalogue are incorrectly marked in regards to pin spacing. All capacitors should have a spacing of 2.54mm, allthough 5.08mm spaced capacitors can usually be bent so that they'll fit.

Depending on what version of the PCB-layout you have, it's possible the the DC-DC regulator will not fit. This has been corrected in later revisions of the layout. The legs of the regulator can be bent so that they can be connected using a piece of wire.

PCB layouten saknar ett motstånd på ICSPHDR mellan VPP och VDD som KAN behövas vid ICSP-programmering med programmerare som kräver extern MCLR (exempelvis ICD3). Motståndet ska vara på mellan 1k och 10k (se dokumentation för programmeraren), 4k7 fungerade bra för oss. Motståndet behövs endast vid programmering, i drift går det bra att istället bygla VPP och VDD med en jumper. Om intern MCLR används, behövs varken motstånd eller jumper.

Flera av kondensatorerna i electrokits onlinekatalog var felmärkta gällande delning (avstånd mellan benen). Samtliga kondesatorer bör ha en delning på 2.54mm även om 5.08 går att bocka till så att de passar.

Beroende på vilken version av PCB-layouten du har, så är det möjligt att DC-DC omvandlaren inte passar. Detta har korrigerats i senare versioner av layouten. Benen på regulatorn kan böjas så att ett motståndsben eller dylikt kan användas för att ansluta regulatorn.

Shock sensitivity[edit]

Drivers CD after shipping

During shipping (using swedish postal service in a padded envelope) of the first SIDblaster from Sweden to Åland the SID-chip became dislodged from it's socket. Apart from this and the fact that the CD was crushed it was in good shape upon arrival. If your SIDblaster is to be transported or otherwise roughly handled you might want to consider locking the chip down in some way.

Under transporten (med posten i vadderat kuvert) av den första SIDblastern från Sverige till Åland lossnade SID-chippet helt från sin sockel. Förrutom detta och att drivrutinsskivan krossats klarade sig resten av bygget fint. Om din SIDblaster ska transporteras eller behandlas hårt kan det altså vara en idé att fundera på någon form av fastlåsning av chippet.

Contact[edit]

If you are interested in the Windows software (hacked hardsid.dll with MinGW source), PIC firmware (.hex or assembler source) or gerber and excellon files for PCB manufacturing - you can contact me at the hotmail address "senseitg". Either that, or you could drop by the research department next tuesday!

Naturligtvis finns mjukvara för Windows (hackad hardsid.dll med källkod för MinGW), firmware för mikroprocessorn (.hex eller källkod i assembler). Det finns även gerber och excellon filer för tillverkning av mönsterkort. Om du är intresserad av dessa eller har några frågor går det bra att kontakta mig på hotmailaddressen "senseitg". Det går självklart också bra att trilla in på forsken nästa tisdag!

Completed SIDBlasters[edit]

Add your finished project here!

STG's SIDBlaster build notes:
* Series 1455 case from ELFA
* LEDs added for CLK and WRITE
* ESD transient diode added on output
* Chassis and USB shield grounded